ข้อมูลประกาศ

ประกาศวันที่ 18/05/2018
หัวข้อประกาศ ให้นักศึกษาที่สอบสหกิจศึกษา พิมพ์แบบฟอร์มประเมินการสอบ ตามไฟล์ที่แนบ มาในวันสอบด้วยนะครับ พร้อมกับ เอกสารรูปเล่ม อย่างละ 7 ชุด
สถานที่ ห้อง แล็บ 3
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร
1 doc/ann11.docx doc/ann11.docx


ย้อนกลับ