ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 13/01/2018
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาเสาร์อาทิตย์ที่มีการเทียบโอนต่างสถาบันสามารถตรวจสอบผลการเทียบโอนต่างสถาบัน
สถานที่ บอร์ดหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด ชำระเงินค่าเทียบโอนที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 1
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร


ย้อนกลับ