ระบบบริหารจัดการวิชาโครงงาน1 และโครงงาน2

ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ